kontaktujte nás 0910 796 336 email info@lumberhouse.sk

Hrubá stavba

Rozsah prác a dodávok – ŠTANDARDNÉ VYHOTOVENIE – HRUBÁ STAVBA

Od hornej hrany spodnej stavby, platnosť od 01.01.2011 (Model 120“)

Tento „Rozsah prác a dodávok” popisuje rodinný dom LumberHOUSE v základnom stupni štandardného dokončenia: „HRUBÁ STAVBA“.

Vyhotovenie stavby LUMBER House je v súlade so stavebnými normami a predpismi platnými v čase uzatvorenia zmluvy o dielo na výstavbu rodinného domu LUMBER House.

 1. Obvodové steny
  Zloženie stien z vnútornej strany: 12,0 mm OSB 3 doska P+D, 140 mm masívna nosná drevená konštrukcia Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť vonkajšia omietka vyhotovená v iných povrchových štruktúrach a rozličnou farebnou úpravou.
 2. Vnútorné steny
  Zloženie stien: 12,0 mm OSB 3 doska P+D, 100 mm masívna nosná drevená konštrukcia (steny s rozvodmi.
 3. Spoje stenových panelov
  Všetky steny sú vzájomne spojené špeciálnymi skutkami, ktoré zabezpečujú dokonalú stabilitu stien a ich vzájomnú polohu.
 4. Ukotvenie k spodnej stavbe a izolácia proti vlhkosti
  Všetky steny sú k spodnej stavbe (základovej konštrukcii alebo stropnej konštrukcii pivnice) pevne a neoddeliteľne kotvené oceľovými profilmi s odpovedajúcimi kotviacimi prvkami. Obvodové steny v prízemí sú v mieste styku so spodnou stavbou (základovej konštrukcii alebo stropnej konštrukcii pivnice) starostlivo chránené proti vlhkosti bitúmenovým náterom. Hydroizolácia je súčasťou spodnej stavby rodinného domu (základová konštrukcia alebo stropná konštrukcia pivnice).Spodnú stavbu si stavebník zabezpečuje na vlastné náklady.
 5. Stropná konštrukcia
  Zloženie stropnej konštrukcie zhora dole (platí len pre rodinné domy LUMBER House s dokončeným podkrovím): 260,0 mm masívna nosná drevená konštrukcia
 6. Strešná konštrukcia
  Strešná konštrukcia sedlového tvaru so sklonom strešných rovín 22° je vyhotovená ako väznicová sústava (len u rodinných domov LUMBER House s dokončeným podkrovím. Zloženie strešného plášťa zhora dole (platí iba pre rodinné domy LUMBER House s dokončeným podkrovím): – betónová strešná krytina Euronit EXTRA (v červenom, hnedom, tehlovom alebo čiernom farebnom vyhotovení) 40,0 mm drevené latovanie impregnované 40,0 mm drevené kontralatovanie impregnované – difúzna fólia – strešná nosná drevená (tesárska alebo väzníková) konštrukcia Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť sklon strešnej roviny upravený. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť strešná krytina dodaná v inom materiálovom alebo farebnom vyhotovení alebo s inou povrchovou úpravou. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť vyhotovené doplňujúce celoplošné strešne debnenie zo smrekových dosák hr. 18 mm s krycou bitúmenovou lepenkou. Štandardný presah strechy na odkvapovej strane: cca 650 mm Štandardný presah strechy na štítovej strane: cca650 mm Strešné presahy sú obložené zhora palubovkou zo smrekového dreva. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť štandardné presahy strechy rozmerovo upravené. Vonkajšie viditeľné krokvy a konce väzníc sú ohobľované a s povrchovou úpravou. Všetky vonkajšie drevené dielce sú povrchovo ošetrené vonkajším odolným náterom (OSMO Color). Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť vonkajšie drevené dielce povrchovo ošetrené vonkajším odolným náterom inej pastelovej farby. Zaťaženie snehom je štandardné uvažované do 1,0 kN/m2 (tento predpoklad odpovedá snehovej oblasti č.II.” pri nadmorskej výške do cca 500 m n.m.). Prípadné nutné technické úpravy vyhotovenia strešnej konštrukcie na základe statického prepočtu pre vyššie zaťaženie budú zohľadnené zhotoviteľom s navýšením ceny.
 7. Odvodnenie strechy
  Odkvapové žľaby a zvislé zvody sú vyhotovené z kvalitného pozinkovaného plechu s ochrannou farebnou vrstvou. Zvislé zvody sú vedené k hornej úrovni spodnej stavby (základová konštrukcia alebo stropná konštrukcia pivnice). Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť odvodnenie strechy vyhotove
 8. Stavebná dokumentácia
  V celkovej cene diela sú zahrnuté 5 paré typovej dokumentácie v rozsahu projektu vrchnej stavby rodinného domu LUMBER House pre stavebné povolenie.
 9. Náklady na dopravu
  V regióne Slovensko – náklady na dopravu obsiahnuté v cene diela. 10. Ostatné dohodnuté podmienky Celá stavebná dokumentácia zostáva vlastníctvom Ing. Ján Škorňa Lumber HOUSE, ďalšie poskytnutie tejto dokumentácie tretej osoby je neprípustné. Ing. Ján Škorňa Lumber HOUSE si vyhradzuje právo na zmeny v rámci technického vývoja, týkajúce sa konštrukcie a stavebných materiálov bez predchádzajúceho upozornenia. Tento „Rozsah prác a dodávok” je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na dodávku a montáž rodinných domov LUMBER House.