kontaktujte nás 0910 796 336 email info@lumberhouse.sk

Holodom

Rozsah prác a dodávok – ŠTANDARDNÉ VYHOTOVENIE – HOLODOM

Od hornej hrany spodnej stavby, platnosť od 01.01.2011 (Model 120“)

Tento „Rozsah prác a dodávok” popisuje rodinný dom LumberHOUSE v základnom stupni štandardného dokončenia: „HOLODOM“.

Vyhotovenie stavby LUMBER House je v súlade so stavebnými normami a predpismi platnými v čase uzatvorenia zmluvy o dielo na výstavbu rodinného domu LUMBER House.

 1. Obvodové steny
  Zloženie stien z vnútornej strany: 12,5 mm vytmelená sadrokartónová doska, 80 mm inštalačná medzera (60 mm) dosky z minerálnej vlny vytvárajúce tepelnú izoláciu 12,0 mm OSB 3 doska P+D s prelepenými spojmi, 140 mm masívna nosná drevená konštrukcia (120,0 mm) dosky z minerálnej vlny vytvárajúce tepelnú izoláciu, 15 mm DHF doska, 100 mm fasádna minerálna vlna, 4,0 mm ručne nanášaná trojvrstvová vystužená silikátová omietka.
 2. Vnútorné steny
  Zloženie stien: 12,5 mm vytmelená sadrokartónová doska -parozábrana (len v kúpeľni a WC) 12,0 mm OSB 3 doska P+D 100,0 mm masívna nosná drevená konštrukcia (steny s rozvodmi (100,0 mm) dosky z minerálnej vlny vytvárajúce tepelnú a zvukovú izoláciu 12,5 mm vytmelená sadrokartónová doska.
 3. Spoje stenových panelov
  Všetky steny sú vzájomne spojené špeciálnymi skutkami, ktoré zabezpečujú dokonalú stabilitu stien a ich vzájomnú polohu.
 4. Ukotvenie k spodnej stavbe a izolácia proti vlhkosti
  Všetky steny sú k spodnej stavbe (základovej konštrukcii alebo stropnej konštrukcii pivnice) pevne a neoddeliteľne kotvené oceľovými profilmi s odpovedajúcimi kotviacimi prvkami. Obvodové steny v prízemí sú v mieste styku so spodnou stavbou (základovej konštrukcii alebo stropnej konštrukcii pivnice) starostlivo chránené proti vlhkosti bitúmenovým náterom. Hydroizolácia je súčasťou spodnej stavby rodinného domu (základová konštrukcia alebo stropná konštrukcia pivnice).Spodnú stavbu si stavebník zabezpečuje na vlastné náklady.
 5. Stropná konštrukcia
  Zloženie stropnej konštrukcie zhora dole (platí len pre rodinné domy LUMBER House s dokončeným podkrovím): 18,0 mm plnoplošná nášľapná OSB 3 doska 50,0 mm drevený rošt (50,0 mm kročajová izolácia) 15,0 mm OSB 3 260,0 mm masívna nosná drevená konštrukcia 20,0 mm podhľadové latovanie/CD profily 12,5 mm vytmelená sadrokartónová doska.
 6. Strešná konštrukcia
  Strešná konštrukcia sedlového tvaru so sklonom strešných rovín 22° je vyhotovená ako väznicová sústava (len u rodinných domov LUMBER House s dokončeným podkrovím. Zloženie strešného plášťa zhora dole (platí iba pre rodinné domy LUMBER House s dokončeným podkrovím): – betónová strešná krytina Euronit EXTRA (v červenom, hnedom, tehlovom alebo čiernom farebnom vyhotovení) 40,0 mm drevené latovanie impregnované 40,0 mm drevené kontralatovanie impregnované – difúzna fólia – strešná nosná drevená (tesárska alebo väzníková) konštrukcia 400,0 mm minerálna izolácia 50,0 mm podhľadové latovanie/CD profily 50,0 mm minerálna izolácia parozábrana 12,5 mm vytmelená sadrokartónová doska Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť sklon strešnej roviny upravený. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť strešná krytina dodaná v inom materiálovom alebo farebnom vyhotovení alebo s inou povrchovou úpravou. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť vyhotovené doplňujúce celoplošné strešne debnenie zo smrekových dosák hr. 18 mm s krycou bitúmenovou lepenkou. Štandardný presah strechy na odkvapovej strane: cca 650 mm Štandardný presah strechy na štítovej strane: cca650 mm Strešné presahy sú obložené zhora palubovkou zo smrekového dreva. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť štandardné presahy strechy rozmerovo upravené. Vonkajšie viditeľné krokvy a konce väzníc sú ohobľované a s povrchovou úpravou. Všetky vonkajšie drevené dielce sú povrchovo ošetrené vonkajším odolným náterom (OSMO Color). Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť vonkajšie drevené dielce povrchovo ošetrené vonkajším odolným náterom inej pastelovej farby. Zaťaženie snehom je štandardné uvažované do 1,0 kN/m2 (tento predpoklad odpovedá snehovej oblasti č.II.” pri nadmorskej výške do cca 500 m n.m.). Prípadné nutné technické úpravy vyhotovenia strešnej konštrukcie na základe statického prepočtu pre vyššie zaťaženie budú zohľadnené zhotoviteľom s navýšením ceny.
 7. Odvodnenie strechy
  Odkvapové žľaby a zvislé zvody sú vyhotovené z kvalitného pozinkovaného plechu s ochrannou farebnou vrstvou. Zvislé zvody sú vedené k hornej úrovni spodnej stavby (základová konštrukcia alebo stropná konštrukcia pivnice). Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť odvodnenie strechy vyhotovené z iného materiálu (napr. meď, titanzinok, plast a pod).
 8. Okná a balkónové (terasové) dvere
  Všetky okná a balkónové (terasové) dvere s plastovými rámami (6-komorový profil) bielej farby z ineriéru a zlatý dub z exteriéru, značkové kovanie pre otváravý a sklopný spôsob otvárania. Vonkajšie parapety – vyhotovené z povrchovo upraveného hliníka. Vnútorné parapety – plastové, biele. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť okná a balkónové (terasové) dvere vyhotovené v plastovom ráme s farebnou povrchovou fóliou (vonkajšia a vnútorná časť rámu) alebo môžu byť vyhotovené ako drevené z EURO lamiel (v inom materiálovom vyhotovení). Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, (ak je to technicky možné) môžu byť okná a balkónové (terasové) dvere doplnené vonkajšími predokennými plastovými roletami alebo izolačnými hliníkovými s PUR výplňou. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť okná a balkónové (terasové) dvere doplnené medziokennými (alebo plochu skla deliacimi)) mriežkami v rôznom materiálovom a farebnom vyhotovení. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť vonkajšie parapety vyhotovené z povrchu s imitáciou dreva.
 9. Zasklenie okien a balkónových (terasových) dverí Všetky okná a balkónové (terasové) dvere sú zasklené kvalitným značkovým izolačným 3 sklom U = 0,6 W/m2K s teplým distančným rámikom. Vnútorná sklenená okenná výplň v kúpeľni a WC je v ornamentnej štruktúre.
 10. Hlavné vstupné dvere
  Vstupné dvere plastové s plnou profilovanou plastovou výplňou, s bezpečnostným trojbodovým kovaním a kľučkou so štítkom zámku v hliníkovom vyhotovení. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť vonkajšie vstupné dvere v inom tvarovom, materiálovom a bezpečnostnom vyhotovení.
 11. Schodisko
  Drevené schodisko schodnicové. Schodiskové rameno so smerkovými stupnicami (bez podstupníc), zo smrekovými schodnicami a smrekovým zábradlím (alebo madlom), tvarové riešenie podľa základného typového projektu rodinného domu LUMBER House. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť schodisko vyhotovené v iných tvaroch a materiálovom zložení. Povalové sťahovacie schody do podkrovného (podstrešného) priestoru.
 12. Vykurovanie
  Vykurovanie v dome je zabezpečené elektrickými káblami zabudovanými pod podlahou. Príprava teplej úžitkovej vody je zabezpečená v elektricky vyhrievanom zásobníku TUV s objemom 120 litrov. Výkon kotla odpovedá tepelným stratám rodinného domu LUMBER House. Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byt druh, rozsah a vyhotovenie systému vykurovania upravené (napr. o dodávku plynového kotla, podlahového vykurovania, systému tepelného čerpadla, systému solárnych kolektorov, systému rekuperácie vzduchu a pod.). Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, je možné (pokiaľ je to v súlade so stavebnými a technickými požiadavkami) inštalovať v rodinnom dome LUMBER House samostatné komínové teleso (napr. pre následné vybudovanie krbu) vrátane všetkých súvisiacich náležitostí (napr. úprava hlavice komínového telesa proti poveternostným vplyvom, príslušná úprava strechy pre vytvorenie prístupu potrebného na čistenie komínového prieduchu a vykonania potrebnej kontroly komínového telesa a pod.)
 13. Elektroinštalácia
  Kompletné rozvody elektroinštalácie v rozsahu od hornej hrany spodnej stavby (základová konštrukcia alebo stropná konštrukcia pivnice),po krabicové vyhotovenie.
 14. Stavebná dokumentácia
  V celkovej cene diela sú zahrnuté 5 paré typovej dokumentácie v rozsahu projektu vrchnej stavby rodinného domu LUMBER House pre stavebné povolenie.
 15. Náklady na dopravu
  V regióne Slovensko – náklady na dopravu obsiahnuté v cene diela.
 16. Ostatné dohodnuté podmienky
  Celá stavebná dokumentácia zostáva vlastníctvom Ing. Ján Škorňa Lumber HOUSE, ďalšie poskytnutie tejto dokumentácie tretej osoby je neprípustné. Ing. Ján Škorňa Lumber HOUSE si vyhradzuje právo na zmeny v rámci technického vývoja, týkajúce sa konštrukcie a stavebných materiálov bez predchádzajúceho upozornenia. Tento „Rozsah prác a dodávok” je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na dodávku a montáž rodinných domov LUMBER House.